top of page
IMG_1635.JPG

Företag, organisation och projekt

Omställningsstöd

Vi stödjer och stärker den anställdes förmåga att bättre kunna hantera olika utmaningar kopplat till betydande förändringar inom företaget. Vi hjälper medarbetaren att skilja mellan produktionskrav och den egna prestationsförmågan. Vi bistår även i klargörande av arbetsfördelning mellan olika utförare.

Chefsutvecklingssamtal

Konsultationer individuellt och i grupp, för chefer och arbetsledning inom företaget/organisationen. Underlätta och utveckla dialogen mellan arbetsgivare och anställda. Beakta företagskulturen, belysa interna och oskrivna regler.

Lednings- och personalstöd

Stöd till chefer i vardagsarbetet med anställda/kunder som har betydande svårigheter.

Konsultativa insatser för högre trivsel och förbättrat arbetsklimat

Vi kartlägger trivsel, motivation, samarbete, kommunikation och interna relationer. Fördelning av arbete och ansvar, belastning/stress, informationsflöde, struktur/organisation, kundrelation, befogenheter, inflytande och behov av kompetenshöjande insatser. Efter kartläggning gör vi en sammanfattning och ger förslag på åtgärder och lösningar.       

Teamutveckling

Vi hjälper er att bygga upp eller vidareutveckla redan fungerande team utifrån ert uppdrag, er samlade kompetens och personliga förutsättningar.

Uppföljning och fördjupad utvärdering av psykologiska förändringar på individnivå för målgruppen projektdeltagare

Vi genomför en fördjupad och personlig utvärdering med avseende på bland annat mottaglighet för råd och stöd, beteendeförändringar, kognitiv och emotionell utveckling, social mognad, ökad upplevd trygghet och tillit samt ökat självförtroende.

En modell med före, under och efter insatser möjliggör en mer löpande interaktiv utvärdering, som ger projektstärkande feedback till styrgrupp, projektägare, projektledning, handledare och inte minst deltagare.   

Beroendeproblematik

Vi identifierar orsaker och riskbeteenden för utvecklandet av beroendeproblematik. Hjälper företagen/organisationen att hantera och stödja sina anställda/klienter. Hjälper till att bygga nätverk med behandlande aktörer. 

Konflikthantering

Vi kartlägger och beskriver hur en konflikt uppstår, utvecklas, tydliggör aktuella låsningar och tar initiativ till att påbörja lösningar.

Vägledning och intresseinventering genom samtal och vid behov testning 

Fördjupad kartläggning av intressen och kompetens hos anställda/klienter som snabbare leder till arbete och utbildning.

Anställningsintervjuer

Vi kan bidra konsultativt eller med direkt deltagande/genomförande i intervjusituationer inför nyanställningar eller vid omplacering av personal.

Motivationshöjande åtgärder

Genom intervjuer av arbetsgivare/arbetsledare och arbetstagare kartlägger vi trivsel, motivation och samarbete.

Bygga nätverk 

Bistå med att utveckla fungerande samverkansformer och samverkansformer mellan organisationer och företag. 

Företag
Individ

Individ

Stresshantering

Stärker din förmåga att bemästra betydande förändringar i livet vid fysiska och psykiska stressreaktioner såsom spänningar och smärtor i kroppen, sömnproblem, oro och depression. Vi hjälper dig uppnå balans mellan förväntade yttre krav och din förmåga, klargörandet av dina behov för att uppnå en hälsosam jämvikt mellan olika åtaganden i arbete och privatliv. Identifierar vad som ger dig ny energi och tillför förslag på återhämtning. Vid behov samarbetar vi med fysioterapeut. 

Rådgivande/stödjande

Samtal i samband med svårighet att fatta avgörande beslut, osäkerhet inför framtiden, tillstånd av betydande uppgivenhet och nedstämdhet.
Vi stöttar dig i att hantera yttre förändringar som du själv inte har inflytande över eller har svårt att påverka. Psykologisk rådgivning kan tillföra dig nya dimensioner och ett bättre beslutsunderlag, ökar sannolikheten för att du blir tillfreds med ett långsiktigt hållbart beslut.

Krisbearbetande samtal

Vi hjälper dig med att bearbeta yttre trauma med omvälvande livsomställningar såsom förlust av anhöriga, separationer, arbetslöshet, sjukdom, brottsutsatthet, förlust av trygghet eller andra icke önskvärda livsomställningar.

Utifrån var i kris- och utvecklingsförloppet du befinner dig, ger vi en rekommendation på åtgärder. Vid mycket svåra krisförlopp med betydande symtom, kan det bli aktuellt med att få kontakt med andra behandlande aktörer.

Stödsamtal

Stödsamtal tillför kraft, mod och balans, stödjer, och stärker dina etablerade förmågor och färdigheter. Hjälper dig att komma över tillfälliga svackor och att klara temporära belastningar. Stärker din uthållighet för att klara onödig psykisk ohälsosam  belastning. Gör dig mer bekväm i att sätta gränser och att stå emot impulser.

IMG_1632.JPG
bottom of page